AGRICULTURAL SCIENCE http://press.utm.md/index.php/as <p>ISSN 1857-0003 / E-ISSN 2587-3202</p> Technical University of Moldova en-US AGRICULTURAL SCIENCE 1857-0003 CERCETĂRI PRIVIND PRODUCTIVITATEA AGROECOSISTEMULUI GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE DE PRODUCERE ALE REPUBLICII MOLDOVA http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-01 <p>The research focused on examining the elements of agroecosystems, with a particular emphasis on the interconnections between „soil-plant”, energy flow dynamics, and human interventions aimed at achieving the primary agricultural objective: the harvest. The assessment of both qualitative and quantitative parameters of winter wheat yiled provides insights into the potential and realized productivity of the crop under specific production conditions, including factors related to potential and effective soil fertility. Discrepancies between reported harvest values by agricultural enterprises and those observed in field research were significant. Based on soil bonitation data, potential harvest values were calculated for winter wheat agroecosystems within the administrative territories of Chistelnita and Tirsitei villages, Telenesti district. Assessment of organic matter mineralization processes in winter wheat agrocenoses revealed negative values in the energy balance, indicating potential soil degradation. Analysis of input/output ratios offer opportunities to correct and complete formulas governing the energy flows cycle within agroecosystems, aiming to mitigate soil degradation and preserve fertility levels for sustained agricultural productivity and food security.</p> <p>Au fost cercetate componentele agroecosistemului grâului de toamnă, accentul fiind plasat pe analiza relaţiilor de interacţiune sol-plantă, a legităţilor fluxului energetic şi a funcţiei reglatoare exercitate de om în scopul obţinerii produsului agricol principal – recolta. Cercetarea indicilor calitativi şi cantitativi ai recoltei grâului de toamnă oferă informaţii privind productivitatea potenţială şi reală a culturii în condiţii concrete de producere. Cercetările au arătat o diferenţă semnificativă dintre valorile recoltelor declarate de reprezentanţii întreprinderilor agricole şi recoltele obţinute în câmp. În baza notei de bonitare a solului (cernoziom argilo-iluvial, cernoziom obişnuit şi cernoziom stagnic) a fost calculată recolta potenţială ce poate fi obţinută în cadrul agrocenozei evidenţiate cu cultura grâu de toamnă în comunele Chiştelniţa şi Tîrşiţei, raionul Teleneşti. Evidenţierea consumului elementelor biofile în cazul recoltei declarate şi a recoltei în câmp oferă date privind manifestarea proceselor de degradare agrochimică a solului exercitat de cultura grâului de toamnă în condiţii actuale de producere. Utilizarea datelor privind exportul elementelor biofile prin recoltă oferă posibilitatea de corecţie şi completare a formulelor definitivate privind circuitul substanţelor nutritive în agroecosistem, pentru atenuarea degradării agrochimice a solurilor, menţinerea fertilităţii efective la nivelul fertilităţii potenţiale şi consolidarea capacităţilor de asigurare a securităţii alimentare.</p> Gheorghe RACOVIȚĂ Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 7 17 10.55505/sa.2023.2.01 TESTAREA LA SCARĂ MARE A UTILIZĂRII ALUVISOLURILOR DESECATE ARGILO-LUTOASE ȘI ARGILOASE CU CONȚINUT RIDICAT DE FOSFOR BIOLOGIC MOBIL ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ IRIGATĂ http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-02 <p>Ecological farming can be successfully initiated and implemeted when there is a consistent flow of high-quality organic matter in the soil and the soil is rich in biologically available phosphorus. Pedological research in the Lower Dniester meadow area revealed the presence of 600 hectares of deep humic post-marsh clayey alluvial soils exceptionally rich in available phosphorus, ranging from 5-10 mg/100g. These soils present ideal conditions for ecological agriculture, yielding highly favorable results. Large-scale field experiments in ecological agriculture were conducted on a 10-hectare plot under irrigation, where early potatoes were planted at the end of May following the incorporation of a green mass crop consisting of a vetch + wheat mixture. The results were promising, with potato yields reaching 31 tons per hectare.</p> <p>Agricultura ecologică poate fi inițiată și aplicată cu succes dacă există un flux permanent de substanță organică calitativă în sol și solul este bogat în fosfor biologic mobil. Cercetările pedologice au constatat că în lunca Nistrului Inferior există 600 ha de aluvisoluri argiloase postmlăștinoase profund humice foarte bogate în fosfor mobil (5-10 mg/100g), sol care poate fi utilizat în agricultura ecologică cu obținerea unor rezultate foarte favorabile. Testarea la scară mare, în teren, a posibilității utilizării în agricultura ecologică, în regim de irigare, a unui teren (10 ha) semănat la sfârșitul lunii mai cu cartofi timpurii după încorporarea în sol a recoltei de masă verde a amestecului de măzăriche+grâu s-a dovedit a fi efectivă. Recolta cartofului a atins 31 t/ha.</p> Marcela STAHI Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 18 23 10.55505/sa.2023.2.02 ЗАПАСЫ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ - ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-03 <p>The Earth upward trend in average annual air temperatures has led to increased physical evaporation of water from soil and plant transpiration. This phenomenon raises questions about the adequacy of soil moisture reserves to support optimal plant growth under changing environmental conditions. In addition to precipitation, factors such as constanty updated sunflower varieties (hybrids), mineral nutrition, and irrigation techniques significantly impact sunflower yields. This study aims to assess the correlation between key climatic parameters in the Republic of Moldova and sunflower yield. Analyzing data on average annual air temperatures and spring moisture reserves from 2006 to 2020, it was found out that, on average, climatic conditions in this region ensure a sunflower yield of up to 20 quintals per hectare over a 15-year period. Knowing the spring reserves of productive moisture in the soil and precipitation levels from April to July allows for predictive modeling of sunflower yield.</p> <p>Тренд изменения среднегодовых температур воздуха является положительным, а их повышение увеличивает физическое испарение воды с почвы и транспирацию растений. В связи с этим актуально изучение вопроса, позволяют ли запасы продуктивной влажности почвы раскрыть потенциал растений в условиях критического земледелия. На урожайность подсолнечника, кроме осадков, влияют такие факторы как постоянно обновляемые сорта (гибриды), минеральное питание, орошение и другие элементы технологии. Цель наших исследований – изучение корреляции основных климатических условий Республики Молдова с урожайностью подсолнечника. Проанализированы данные среднегодовых температур воздуха и весенних запасов влаги за период 2006-2020 г.г. Установлено, что в среднем за анализируемые 15 лет климатические условия нашего региона могут обеспечить урожайность подсолнечника не выше 20 ц/га. Зная весенние запасы продуктивной влаги в почве и количество осадков за апрель-июль месяцы, можно прогнозировать урожайность подсолнечника.</p> Светлана МАЦКОВА Алексей ГУМАНЮК Татьяна ПАЗЯЕВА Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 24 29 10.55505/sa.2023.2.03 EFECTUL PERIOADEI DE TĂIERE ASUPRA RANDAMENTULUI ȘI A MĂRIMII FRUCTELOR LA SOIURILE DE CIREȘ STELLA ȘI SKEENA, ALTOITE PE MAXMA 14 http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-04 <p>The study investigates the effects of pruning time on sweet cherry trees (Prunus avium L.) of Stella and Skeena varieties, grafted on MaxMa 14 rootstock, planted at a spacing distance of 5 x 3 m in the central region of the Republic of Moldova in 2012. Trees with naturally improved crowns of reduced volume were used. Four pruning schedules were tested: dormant period pruning (control group), pruning during flowering, post-harvest pruning (in July), and early autumn pruning (first decade of September).<br>Phenological characteristics of sweet cherry varieties, trunk diameter increment, crop yield, and fruit distribution by diameter were assessed. Pruning time had no significant effect on the onset and duration of flowering or trunk growth, but significantly influenced fruit quality and yield. Early autumn pruning reduced the number of small fruits and increased the yield of fruits larger than 28 mm in diameter. Further research during the growing season should focus on evaluating the impact of pruning time on yield, fruit diameter, fruit mass, and fruit distribution by commercial size.</p> <p>În perioada anilor 2019-2021 în zona de centru a Republicii Moldova s-a evaluat efectul perioadei de tăiere a pomilor de cireș (Prunus avium L.) din soiurile Stella și Skeena, altoite pe MaxMa 14, plantate în anul 2012 la distanța de 5 x 3 m, cu forma de<br>coroană natural ameliorată cu volum redus. S-a studiat tăierea în perioada de repaus (martor) şi în perioada de vegetație: tăierea în timpul înfloririi; tăierea după recoltare (iulie); tăierea toamna devreme (prima decadă a lunii septembrie). Au fost evaluate<br>caracteristicile fenologice ale soiurilor de cireș, creșterea în diametru a trunchiului, randamentul și distribuirea fructelor în funcţie de diametrul lor. Perioada de tăiere a pomilor nu a influențat începutul și sfârșitul perioadei de înflorire și a avut un efect<br>nesemnificativ asupra creșterii în grosime a trunchiului pomilor și suprafeței secțiunii transversale a trunchiului. Rezultatele indică un efect semnificativ al perioadei de tăiere asupra recoltei, calității fructelor și a eficienței randamentului. Tăierea toamna devreme a redus cantitatea de fructe mici și a promovat randamentul fructelor cu diametrul de 28 mm și mai mult. Tăierile în perioada de vegetație ar trebui direcționate spre evaluarea efectelor perioadei de tăiere asupra randamentului și, în special, asupra diametrului, masei și distribuției fructelor pe mărimi comerciale.</p> Valerian BALAN Vasile ȘARBAN Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 30 38 10.55505/sa.2023.2.04 АРМИЛЛЯРИОЗНАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ АБРИКОСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-05 <p>Azerbaijan places significant emphasis on the cultivation of stone fruits, particularly apricots (Armeniaca Scop.). Consequently, it is rather important to investigate the main diseases affecting this crop. This article presents research findings on Armillaria root rot (Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm.), one of the most common and harmful diseases affecting apricot trees. The study was conducted in apricot orchards of significant industrial importance situated in western Azerbaijan from 2021 to 2023. It was observed that while this disease is widespread, it tends to inflict more damage in apricot orchards employing low-level agricultural practices. The research aimed to determine the distribution, intensity of development, and harmful effects of Armillaria root rot. Detailed studies were conducted on the biology of the disease-causing agent, including its development, reproduction, distribution periods, and environmental requirements. As a result, a scientifically grounded system encompassing agrotechnical and chemical control methods has been developed to control the disease effectively.</p> <p>В Азербайджане большое внимание уделяют выращиванию косточковых культур, в том числе и абрикоса (Armeniaca Scop.). В связи с этим важно изучение основных болезней данной культуры. В статье представлены результаты исследований по изучению армилляриозной корневой гнили абрикоса (Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm.), одной из самых распространенных и вредоносных болезней абрикосовых деревьев. Упомянутые исследования проводились в абрикосовых садах крупного промышленного значения, расположенных в западной части Азербайджана, в течение 2021-2023 годов. В ходе проведенных исследований установлено, что данное заболевание широко распространено, но, как правило, больший ущерб оно наносит в абрикосовых садах, где применяется агротехника низкого уровня. В соответствии с целями и задачами проведенных исследований определены распространение, интенсивность развития и вредоносность армилляриозной корневой гнили в абрикосовых садах. Подробно изучены биология возбудителя болезни, его развитие, размножение, периоды распространения, а также потребность в факторах внешней среды. В борьбе с заболеванием научно обоснованно разработана система агротехнических и химических методов борьбы.</p> Лала ГУСЕЙНОВА Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 39 46 10.55505/sa.2023.2.05 ГРИБЫ TRICHODERMA ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ОТ ООМИЦЕТА PYTHIUM SP. http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-06 <p>Certain species of oomycetes, such as Pythium spp., exhibit high aggressiveness, posing a significant threat to young plant tissues of greenhouse crops like cucumbers, peppers, and tomatoes, leading to substantial yield losses. This research aims to identify highly virulent fungi of the genus Trichoderma Pers. ex Fr. for the protection of greenhouse crops against the pathogen Pythium sp. Pathogenicity testing of Pythium sp. was conducted using cucumber seedling infection assays. The antagonistic activity of nine Trichoderma cultures against Pythium sp. was assessed through dual culture experiemntal method. After 10 days, four fungi — Trichoderma lignorum (syn. T. viride) CNMN-FD-14, T. asperellum, T. koningii, and Trichoderma sp. 1K — completely colonized<br>the pathogen, achieving a 100% inhibition rate. The remaining Trichoderma strains inhibited the pathogen with rates ranging from 83.5% to 94.1%. All Trichoderma strains tested in this study demonstrate potential for protecting greenhouse crops against the oomycete Pythium sp.</p> <p>Некоторые виды оомицетов Pythium spp. весьма агрессивны, поражают молодые растительные ткани тепличных культур огурцов, перца и томатов, что приводит к значительным потерям урожая. Цель исследований – выявить высоковирулентный гриб Trichoderma Pers. ex Fr. для защиты тепличных культур от патогена Pythium sp. Патогенность Pythium sp. определяли методом инфицирования проростков огурца. Антагонистическую активность 9 культур Trichoderma по отношению к Pythium sp. изучали методом двойных культур. На 10-е сутки 4 гриба: Trichoderma lignorum (syn. T.viride) CNMN-FD-14, T. asperellum, T. koningii и Trichoderma sp. 1K полностью колонизировали патоген с показателем ингибирования 100%. Остальные грибы Trichoderma ингибировали патоген на 83,5%-94,1%. Все штаммы Trichoderma из проведенного исследования могут быть использованы в качестве продуцента биопрепарата для защиты тепличных культур от оомицета Pythium sp.</p> Татьяна ЩЕРБАКОВА Леонид ВОЛОЩУК Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 47 53 10.55505/sa.2023.2.06 INSECTELE (ODONATA, HEMIPTERA, COLEOPTERA) ASOCIATE CU PHACELIA TANACETIFOLIA DIN REZERVAȚIA „PLAIUL FAGULUI”, REPUBLICA MOLDOVA http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-07 <p>The study investigates insect species diversity within Phacelia tanacetifolia plants (sown in 2023 on an area of 7 hectares) and surrounding habitats (valley, meadow, and forest edge) in the Plaiul Fagului Reserve. A total of 63 insect species were identified, comprising 10 dragonfly species, 39 hopper species, and 14 ladybug species. As a result, one dragonfly species and 17 hopper species were recorded for the first time within the reserve, while two ladybug species (Scymnus apetzi and S. haemorrhoidalis) were identified for the first time in the Republic of Moldova. Across valley, meadow, and forest edge habitats, 55 insect species were observed, while the cultivated phacelia plot harbored 27 species, including 8 (6 hoppers and 2 ladybugs) exclusively associated with phacelia plants. 19 insect species were found common to both habitats. The cultivation of phacelia within the reserve demonstrates potential benefits for diverse insect populations.</p> <p>Lucrarea include studiul diversității speciilor de insecte din cultura de Phacelia tanacetifolia (semănată în anul 2023 pe o suprafață de 7 hectare) și habitatele adiacente (luncă, pajiște, lizieră) ale Rezervației Plaiul Fagului. Ca rezultat al cercetărilor au fost identificate 63 de specii de insecte (10 specii de libelule, 39 de specii de cicade și 14 specii de coccinelide). O specie de libelulă și 17 specii de cicade sunt citate în premieră pentru rezervație, iar speciile de coccinelide Scymnus apetzi și S. haemorrhoidalis sunt identificate în premieră pentru Republica Moldova. În luncă, pajiști și liziera pădurii au fost identificate 55 de specii de insecte, iar pe parcela cultivată cu facelia – 27 de specii, dintre care 8 specii (6 cicade și 2 buburuze) au fost colectate numai de pe plantele de facelia. Comune pentru habitatele studiate au fost 19 specii de insecte. Cultivarea faceliei pe teritoriul rezervației poate fi benefică pentru diverse specii de insecte.</p> Daniela BURDUJA Svetlana GROZDEVA Galina BUȘMACHIU Anton GALUȘCĂ Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 54 62 10.55505/sa.2023.2.07 STUDIUL PRIVIND COMPONENȚA STAFILINIDELOR (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ÎN BIOTOP DE ROMANIȚĂ http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-08 <p>This study provides the first-ever data on staphylinids inhabiting the wild chamomile (Matricaria chamomilla) biotope. The research was conducted in April and May 2022, within a 3-are field with wild chamomile plants in the flowering stage. The findings, outlined in this paper, encompass 26 species from 4 subfamilies and 19 genera. Notably, a new species for the fauna of the Republic of Moldova was reported: Tachyporus dispar (Paykull, 1789), belonging to the Tachyporinae subfamily. The research presented in this paper completes the chapter on staphylinid faunal diversity within the country’s territory and highlights the potential for exploring new biotopes with other medicinal plants, thereby enhancing the attraction of this group of Coleoptera.</p> <p>În actuala lucrare pentru prima dată se prezintă date referitoare la stafilinidele care populează biotopul de romaniță (Matricaria chamomilla). Cercetările s-au realizat în lunile aprilie și mai, anul 2022, pe un teren cu o suprafață de 3 ari, cu plante de romaniță în faza de înflorire. Lista prezentată în lucrare încadrează 26 de specii din 4 subfamilii și 19 genuri. O nouă semnalare pentru fauna Republicii Moldova este specia Tachyporus dispar (Paykull, 1789), din subfamilia Tachyporinae. Acest studiu prezentat în lucrare completează capitolul diversității faunistice a stafilinidelor pe teritoriul țării și posibilitatea de a explora biotopuri noi cu alte plante medicinale care ar spori atracția acestui grup de coleoptere.</p> Irina MIHAILOV Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 63 73 10.55505/sa.2023.2.08 METODE DE ASANARE A PROTOCLONELOR DE VIȚĂ-DE-VIE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE FITOSANITARĂ http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-09 <p>This study addresses the use of hot water therapy, hot air therapy, and in vitro culture as additional techniques for eliminating viruses during the phytosanitary selection process of grapevines, aiming to produce healthy plants free from infectious agents. The findings detail the application of these methods to grapevine varieties such as Meleag and Codrinschii, in- fected with one or more virotic or bacterial pathogens, are presented, highlighting the successful generation of healthy plants after sanitation. Furthermore, the study emphasizes the positive im pact of these methods on reducing the time required to obtain phytosanitary clones, thereby enhancing the efficiency of phytosanitary selection in viticulture. The combination of thermotherapy and in vitro culture has proven to be effective in clearing grapevines of Grapevine fleck virus (GFkV), Grapevine fanleaf virus (GFLV), and bacterial canker. Plants free from bacterial canker have been obtained from the Meleag variety, while grapevine plants free from GFLV and GFkV viruses have been successfully obtained from Codrinschii variety, facilitating the establishment of a mother plantation in the PREBASIC biological category.</p> <p>În studiul dat au fost abordate termoterapia cu apă fierbinte și termoterapia cu aer fierbinte, precum și cultura in vitro ca o tehnică suplimentară pentru eliminarea virusurilor în procesul de selecție fitosanitară a viței de vie pentru a obține plante sănătoase și lipsite de agenți infecțioși. Sunt prezentate rezultatele aplicării acestor metode în cazul unor soiuri de viță-de-vie precum Meleag și Codrinschii infectate cu unul s-au mai mulți agenți patogeni de etiologie virotică sau bacteriană, evidențiind succesul obținerii de plante sănătoase după asanare. De asemenea, se subliniază impactul pozitiv al acestor metode asupra scurtării perioadei de obținere a clonelor fitosanitare, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de selecție fitosanitară în tehnologia de obținere a clonelor sănătoase de viță-de-vie. Combinația dintre termoterapie și cultura in vitro s-a dovedit a fi eficientă pentru asanarea plantelor de virusurile GFkV, GFLV și cancerul bacterian. Au fost obținute plante libere de cancer bacterian din soiul Meleag și plante de viță-de-vie din soiul Codrinschii libere de virusurile GFLV și GFkV pentru înființarea plantației-mamă de categoria biologică PREBAZA.</p> Marcela DUBCEAC Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 74 80 10.55505/sa.2023.2.09 INFLUENȚA TRATAMENTELOR CU CALCIU ASUPRA INDICILOR FIZIOLOGICI AI SOIULUI DE STRUGURI PENTRU MASĂ MOLDOVA http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-10 <p>Proper fertilization of vineyards represents an important component of viticultural technology that can have a significant impact on the quality and quantity of grapes harvests. Rational use of fertilizers contributes to the development of a healthy vineyards, leading to enhanced yields and quality production. This study focuses on Moldova table grape variety, characterized by a late ripening period in late September and a productivity range of 17-18 t/ha. The research investigates the effects of calcium treatments on the physiological parameters of grapevine plants, as well as the quality and quantity of grape yield. Research findings lead to the following conclusions: Calcium treatments directly influence physiological indices of grapevines. The variants with a higher number of treatments recorded maximum values of chlorophyll content index and berries firmness (particularly variant 10 with 4 treatments, followed by variants with 3, 2 and 1 treatments). Calcium treatments significantly affect the chlorophyll content index and berry firmness, with lesser impact observed on other agrobiological characteristics of the variety.</p> <p>Fertilizarea corectă a viilor este o componentă crucială a tehnologiei viticole care poate avea un impact semnificativ asupra calității și cantității recoltelor de struguri. Utilizarea rațională a îngrășămintelor contribuie la dezvoltarea unei plantații sănătoase, cu randamente bune și cu o producție de calitate. Obiectul de studiu a fost soiul Moldova, care este un soi de struguri de masă cu o perioadă de coacere târzie, sfârșit de septembrie, cu o productivitate de 17-18 t/ha. S-a evaluat influența tratamentelor cu calciu asupra indicilor fiziologici ai plantelor de viță-de-vie și asupra calității și cantității recoltei de struguri. În rezultatul cercetărilor se fac următoarele concluzii: 1. Tratamentele cu calciu au influențat direct indicii fiziologici ai viței de vie. 2. Variantele cu un număr mai mare de tratamente au înregistrat valori maxime ale indicelui de conținut a clorofilei și a fermității boabelor (varianta 10 cu 4 tratamente, urmată de variantele cu 3, 2 și 1 tratamente). 3. Tratamentele cu calciu au determinat un nivel de semnificație înalt ca influență asupra indicelui de conținut a clorofilei și a fermității boabelor, și mai puțin asupra celorlalte caracteristici agrobiologice ale soiului.</p> Valeria PROCOPENCO Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 81 86 10.55505/sa.2023.2.10 POTENȚIALUL AGROECOLOGIC AL CLONELOR SOIULUI DE STRUGURI PENTRU VIN MALBEC http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-11 <p>The research reflected in this article aimed at studying the agroecological potential of clones of Malbec wine variety in the conditions of Mereni wine-growing center, Codru Region. Based on the study, it was found that the clones (595, 596, 598) of Malbec variety recorded different levels of significance of the analyzed characters, depending on the year and clone. The Clone 596 was the leader in terms of quantity and quality: maximum yield of 16.70 t/ha, maximum sugar content of 212.86 gr./dm3, minimum titratable acidity content of 8.5 gr./dm3. Based on the dispersion analysis data of the sugar content for the Clone 595, it was found that the value of DL-0.95 is 13.09 gr./dm3, DL-0.99 is 21.18 gr./dm3, DL-0.999 is 35.10 gr./dm3, for the Clone 596 - DL- 0,95 is 11,38 gr./dm3, DL-0,99 is 18,42 gr./dm3, DL-0,999 is 30,52 gr./dm3, for the Clone 598 - DL-0,95 is 18,21 gr./dm3, DL-0,99 is 29,45 gr./dm3, DL-0,999 is 48,79 gr./dm3. The correlation analysis data revealed significant interconnections between the amount of harvest and a) the sum of active temperatures (X1), the correlation coefficient ranging between 0.32-0.41; b) the amount of annual precipitation (X2), the correlation coefficient ranging between 0.29-0.55; c) the leaf surface (X3), the correlation coefficient ranging between 0.31-0.71, and d) the chlorophyll content index (X4), the correlation coefficient ranging between 0.17- 0.41. The correlation analysis showed the following correlation coefficients between the sugar content in berries and the analyzed factors: 0.38-0.49 (X1); -0.41 to 0.62 (X2 - negative correlation); 0.25-0.57 (X3); 0.12-0.29 (X4). Negative correlations were identified in all cases for the titratable acidity content in berries. &nbsp;</p> <p>Cercetările reflectate în acest articol au avut ca scop studierea potențialului agroecologic al clonelor soiului de struguri pentru vin Malbec în condițiile plaiului vitivinicol Mereni, regiunea Codru. În baza studiului realizat s-a constatat că clonele soiului Malbec (595, 596, 598) au înregistrat diferit nivel de semnificație a caracterelor analizate, în funcție de an și de clonă. Clona 596 s-a manifestat lider sub aspectul cantitativ și calitativ și anume, recoltă maximă în mărime de 16,70 t/ha, conținut maxim de zahăr în mărime de 212,86 gr./dm3, conținut minim de aciditate titrabilă în mărime de 8,5 gr./ dm3. În baza datelor analizei de dispersie a conținutului de zahăr pentru clona 595, se constată că valoarea DL-0,95 este de 13,09 gr./dm3, DL-0,99 este de 21,18 gr./dm3, DL-0,999 este de 35,10 gr./dm3, pentru clona 596 – DL-0,95 este de 11,38 gr./dm3, DL-0,99 este de 18,42 gr./dm3, DL-0,999 este de 30,52 gr./dm3, pentru clona 598 – DL-0,95 este de 18,21 gr./ dm3, DL-0,99 este de 29,45 gr./dm3, DL-0,999 este de 48,79 gr./dm3. Rezultatele analizei de corelație denotă faptul că există legături strânse între cantitatea de recoltă și a) suma temperaturilor active (X1), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,32-0,41; b) cantitatea precipitațiilor anuale (X2), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,29-0,55; c) suprafața foliară (X3), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,31-0,71, și d) indicele de conținut al clorofilei (X4), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,17-0,41. Între conținutul de zahăr în boabe și factorii analizați s-au înregistrat următorii coeficienți de corelație: 0,38-0,49 (X1); -0,41...-0,62 (X2 - corelație negativă); 0,25-0,57 (X3) și 0,12-0,29 (X4). Pentru conținutul de aciditate titrabilă în boabe s-au identificat corelații negative în toate cazurile.</p> Cornelia VOINESCO Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 87 96 10.55505/sa.2023.2.11 MODIFICAREA COMPOZIŢIEI CHIMICE ŞI A PROPRIETĂŢILOR LAPTELUI DE VACĂ PRIN AMESTEC DE LAPTE AL ALTOR SPECII DE ANIMALE DOMESTICE http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-12 <p>In the Republic of Moldova, cow milk serves as the main source of raw material for dairy production, resulting in a diverse range of dairy products through industrial processing. However, due to a shortage of raw materials in the dairy industry, particularly among small-scale producers, goat or ewe milk is often added to cow milk, especially in individual households. This study evaluates the organoleptic properties and physicochemical characteristics of whole cow milk and cow milk mixed with goat and sheep milk. The organoleptic characteristics of cow milk did not change when mixed with goat milk. However, mixing cow milk with sheep milk (30%) changed colour from yellowish-white to uniform-white, and the odour became specifically pronounced. Physico-chemical parameters underwent changes in both types of mixtures. The water content in cow milk decreased from 87.26% to 86.07% with increasing percentages of added goat milk, while mixing with sheep milk led to a decrease from 87.30% to 85.53%. Dry matter content increased by 1.19% and 1.76% respectively. Additionally, the fat, protein, lactose, and mineral salt content tended to increase compared to unmixed cow milk. Although such increases may appear beneficial, deviations from the specific chemical composition can impact the technological properties of cow milk, complicating its processing.</p> <p>În Republica Moldova sursa principală de lapte este reprezentată de laptele de vacă. El este materia primă de bază care este supusă procesării industriale şi din care se obţine o gamă largă de produse lactate de uz alimentar. Luând în consideraţie că industria lactatelor din Republica Moldova are un deficit de materie primă unii mici producători, mai cu seamă din gospodăriile individuale recurg la includerea în laptele de vacă a laptelui de capră sau a laptelui de oaie. În această lucrare s-au evaluat proprietățile organoleptice și indicii fizico-chimici ai laptelui de vacă integral și ai laptelui de vacă amestecat cu lapte de capră și lapte de oaie. Indicii оrgаnоlеptici аi lаptеlui dе vаcă nu аu sufеrit schimbări în cаzul fаlsificării prin аdаоs dе lаptе dе cаpră. Laptele de vacă amestecat cu lapte de oaie (30%) și-a schimbat culoarea din alb-gălbuie în albă uniformă și mirosul a devenit specific pronunțat. Indicii fizico-chimici au suferit modificări în ambele cazuri de falsificare. Cоnţinutul dе аpă în lаptеlе dе vаcă s-a redus de la 87.26% la 86.07% odаtă cu crеştеrеа cоtеi dе аdaos а lаptеlui dе cаpră, iar în cazul amestecului cu lapte de oaie – de la 87.30 % la 85.53%. Conținutul de substanță uscată s-a mărit cu 1,19% și 1.76%, respectiv. Conținutul de grăsime, proteină, lactoză și săruri minerale au avut de asemenea o tendință de majorare comparativ cu indicii laptelui de vacă neamestecat. Această majorare pare să fie benefică, dar abaterile de la compoziția chimică specifică afectează proprietățile tehnologice și complică procesul de prelucrare a laptelui de vacă.</p> Ana CHIȚANU Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 97 104 10.55505/sa.2023.2.12 APRECIEREA PARAMETRILOR DE CALITATE ȘI SIGURANȚĂ LA CARNEA DE PASĂRE REFRIGERATĂ, REALIZATĂ ÎN CONSUMUL PUBLIC http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-13 <p>The study assessed the quality and safety parameters of poultry meat from two local producers. Broiler chicken carcasses, refrigerated and packed in polyethylene, were collected from the marketing network for laboratory evaluations at the Republican Center for Veterinary Diagnostics. Organoleptic properties such as external appearance, appearance in section, consistency, smell, and color exhibited optimal characteristics within the requirements of the regulations in force. Physicochemical indices including pH value, protein and fat content, and reaction to peroxidase met regulatory standards. Microbiological analysis revealed the absence of pathogenic microorganisms such as Salmonella, E. coli beta-glucuronides positive, UFC/g, and Staphylococcus aureus, indicating safety for consumers. Heavy metal residues such as cadmium and lead did not exceed the maximum permissible limits.</p> <p>În prezentul studiu s-au apreciat parametrii de calitate și siguranță a cărnii de pasăre produsă de doi producători locali. Investigațiile au fost realizate pe carcase de pui broiler, refrigerate, ambalate în polietilenă și colectate din rețeaua de comercializare. Evaluările de laborator au fost realizate în cadrul Centrului Republican de Diagnostică Veterinară. Proprietățile organoleptice evaluate (aspectul exterior, aspect în secțiune, consistență, miros și culoare) au prezentat caracteristici apreciabile, care se încadrează în cerințele normativelor în vigoare pentru aceste produse. Indicii fizico- chimici (valoarea pH, conținutul de proteine, grăsimi, reacția la peroxidază, etc.) au demonstrat valori care, de asemenea, corespund cerințelor normativelor în vigoare. În rezultatul investigațiilor microbiologice nu au fost detectate microorganisme patogene precum: Salmonella, E. Coli beta-glucoronidază pozitivă, UFC/g, Staphylococcus aureus, etc., care ar afecta sănătatea consumatorilor. Reziduurile de metale grele (cadmiu, plumb) nu depășesc limitele maxime admisibile.</p> Alisa PÎRLOG Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 105 114 10.55505/sa.2023.2.13 FEEDING BEES IN THE SPRING PERIOD http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-14 <p>For the intensive development of beekeeping, the creation of new preparations is of particular importance, as they stimulate the growth of bee colonies and contribute to increased productivity. The research aims to assess the impact of the CobalRibo biostimulator (aqueous solution of hexamine cobalt (III) chloride and Rebaudioside A glycoside) on the growth of bee colonies, early developmental stages, and overall productivity. It has been determined that the optimal dose of the CobalRibo biostimulator for early spring bee feeding, in the absence of a maintenance nectar-pollen crop, is 3 ml/L of sugar syrup. Early spring bee feeding with a mixture of 50% sugar syrup and 3.0 ml/L of CobalRibo biostimulator, in a quantity of 1.0 L per bee colony, administered once every 6 days starting from April until the beginning of white acacia flowering, enhances queen prolificacy, promotes the growth of the number of capped brood, and increases honey yield.</p> <p>Pentru dezvoltarea intensivă a apiculturii, o deosebită importanță are elaborarea noilor preparate, care stimulează creșterea și contribuie la sporirea productivității albinelor. Scopul cercetărilor constă în evaluarea impactului biostimulatorului CobalRibo (soluție apoasă de clorură de hexamină de cobalt (III) și glicozida Rebaudioside A) asupra creșterii familiilor de albine, dezvoltării timpurii și productivității. S-a stabilit că doza optimă a biostimulatorului CobalRibo, administrat albinelor primăvară devreme în absența unei recolte nectaro-polenifere de întreținere, este de 3 ml/L sirop de zahăr. Alimentația albinelor cu un amestec de sirop de zahăr de 50% și cu 3,0 ml/L de biostimulator CobalRibo, în cantitate de 1,0 L per familie de albine, odată la 6 zile începând cu luna aprilie până la începutul înfloririi salcâmului alb, sporește prolificitatea mătcilor, favorizează creșterea numărului de puiet căpăcit și a producției de miere.</p> Nicolae EREMIA Olga COȘELEVA Ivan CATARAGA Fliur MACAEV Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 115 120 10.55505/sa.2023.2.14 QUALITY PARAMETERS OF BEE HONEY PRODUCED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-15 <p>Bee honey remains one of the most popular domestic animal products exported to the European Union. Honey producers should ensure the safety of the product by providing evidence of its safety through traceability. This research has been carried out to assess the quality and harmlessness of domestic and imported honey based on the organoleptic, physicochemical parameters and toxic metals. The honey samples were analyzed at the Public Institution Republican Center for Veterinary Diagnosis in the Laboratory of Food Products Testing. The results of organoleptic analysis and the values of evaluated indices (mass fraction of water:16,4-17,8%; acidity index: 0,9-3,3 milliequivalents per 100 g of honey; hydroxymethylfurfural content: 4,7-25,8%; sucrose: 1,3-2,0%; toxic elements; lead: &lt; 0,02 mg/kg) revealed that the investigated domestic and imported honey samples meet the established standards and are recommended for human consumption.</p> <p>Mierea de albine rămâne a fi un produs destul de solicitat şi unul din produsele de origine animalieră din țară care este exportat în Uniunea Europeană. Producătorii trebuie să asigure inofensivitatea produsului, prezentând dovezi privind siguranţa alimentului prin trasabilitatea acestuia. Cercetările au fost efectuate cu scopul aprecierii calității și inofensivității mierii de albine autohtone și de import în baza indicilor organoleptici, fizico-chimici și a metalelor toxice. Mostrele de miere au fost analizate la Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar în Laboratorul de Încercări ale Produselor Alimentare. Rezultatele analizei organoleptice și valorile indicilor evaluați (fracția masică de umiditate: 16,4-17,8%; indicele acidității: 0,9-3,3 miliechivalenți la 100 g de miere; conținutul de hidroximetilfurfural: 4,7-25,8%; zaharoză: 1,3-2,0%; plumb: &lt; 0,02 mg/kg) au demonstrat, că mierea din Republica Moldova și de import studiată corespunde normelor stabilite și se recomandă pentru consumul uman.</p> Tatiana MARDARI Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 121 130 10.55505/sa.2023.2.15 MANAGEMENTUL MODELELOR DE AFACERI LA CULTIVAREA CĂTINII ALBE ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA http://press.utm.md/index.php/as/article/view/2023-2-16 <p>When starting a business in sea buckthorn cultivation, the entrepreneur’s essential task lies in selecting the appropriate planting technology and business model that ensures the highest competitiveness of the final product while seamlessly integrating into the fresh value chain. This research aims to provide economic insights for the judicious selection of planting schemes for sea buckthorn cultivation and the development of a competitive business framework. At the same time, the research delves into the analysis of investment budgets, offering an assessment of the economic viability of sea buckthorn cultivation across various planting options. Income and expenditure budgets were developed by the authors for the useful fruiting period of sea buckthorn, enabling a comparative analysis of economic efficiency among different planting schemes. Research findings have shown that entrepreneurs venturing into sea buckthorn cultivation should prioritize the establishment of intensive plantations, as, despite the higher initial investments required, the latter yield advantageous economic outcomes compared to conventional methods, with faster recovery of investments. Moreover, they facilitate the production of competitive products, primarily through efficient cost management and quality control, thus ensuring the business’s sustainability. Sea buckthorn represents a promising branch within the Republic of Moldova and the international market, constituting a valuable component of the horticultural and fruit- growing sector. Being cultivated within both conventional/conservative and organic farming systems, this branch underscores its versatility and potential for high-value agriculture.</p> <p>În cazul lansării afacerii de cultivare a cătinii albe un rol important pentru antreprenor are selectarea corectă a tehnologiei de plantare și a modelului de business ce oferă cea mai înaltă competitivitate a produsului finit cu integrarea garantată în lanțul valoric în stare proaspătă. În acest context, cercetările articolului vor asigura cu informații economice pentru selectarea argumentată a schemei de plantare la cultivarea cătinii albe și dezvoltarea afacerii competitive. Totodată, cercetarea a inclus și analiza bugetelor de investiții, care prevede analiza eficienței economice a cultivării cătinii albe în baza variantelor de plantare analizate. Autorii au elaborat bugete de venituri și cheltuieli la cultivarea cătinii albe pentru perioada utilă de rod și au comparat eficiența economică pentru variantele de scheme de plantare aplicate la cultivarea cătinii albe. Rezultatele cercetărilor au demonstrat că antreprenorii care doresc să inițieze afaceri cu cultivare a cătinii albe trebuie să planteze doar plantații intensive, deoarece permit să înregistreze rezultate economice avantajoase în comparație cu tehnologiile obișnuite, cu toate că din start sunt necesare investiții mai mari. Toate aceste investiții sunt recuperate mult mai rapid și permit de a avea produse competitive în primul rând prin cost unitar și managementul calității, care în final asigură durabilitatea afacerii. Cătina albă este o cultură de perspectivă în condițiile Republicii Moldova și comerțului durabil internațional, face parte din sectorul horticol-pomicol și este o parte componentă a agriculturii de valoare înaltă, care poate fi cultivată atât în sistem de agricultură convențional/ conservativ, cât și în agricultura ecologică.</p> Andrei ZBANCĂ Sergiu POPA Ion RÎBINȚEV Copyright (c) 2024 AGRICULTURAL SCIENCE 2024-01-23 2024-01-23 2 131 138 10.55505/sa.2023.2.16